Pentadbiran Perniagaan

Tadbir urus ialah sistem dan proses yang digunapakai di dalam perniagaan agar pengurusan pernigaan dijalankan dengan baik, nilai yang dijana mencapai matlamatnya dan risiko diurus ketahap yang ditetapkan.

Elemen-elemen tadbirurus yang utama adalah:

  • Konsep pengawasan
  • Peranan dan struktur
  • Pengurusan risiko
  • Kawalan dalaman 
  • Jaminan
  • Budaya

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, setiap perniagaan mempunyai misi dan visinya yang tersendiri. Ianya dicapai melalui strategi yang ditetapkan yang diasaskan kepada objektif-objektif tertentu. Sebarang perkara yang menghalang pencapaian objektif-objektif berkenaan adalah risiko yang mesti diurus dan dikawal untuk kebaikan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan. Inilah intipati tadbirurus di dalam perniagaan. Ini bermakna, risiko bukan sahaja terbatas kepada bila perkara buruk berlaku tetapi kegagalan untuk mengambil peluang juga adalah satu risiko perniagaan. 

Tadbirurus biasanya dikaitkan dengan peraturan dan undang-undang, apa yang penting ialah bagaimana prinsip dan konsepnya difahami dan diamalkan dengan berkesan. 

Walaupun banyak proses-proses dan amalan-amalan terbaik dimaklumi dan digunapakai di dalam perniagaan yang besar-besar, perniagaan yang lebih kecil boleh mengamalkan tadbirurus yang baik dengan lebik kreatif dan praktikal, pada kos yang mampu ditanggung berdasarkan risiko yang perlu diuruskan.

Konsep Pengawasan

Peranan Dan Struktur

Pengurusan Risiko

Kawalan Dalaman

Jaminan

Budaya