Konsep Pengawasan

Sebuah perniagaan beroperasi di dalam ekosistem dan rangkaian bekalan yang lebih luas. Oleh itu, seorang usahawan yang menjalankan perniagaan tidak hanya mempunyai tanggungjawab ke atas perniagaannya saja tapi turut juga mempunyai tanggungjawab ke atas pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh yang demikian, beliau perlu mengawasi perniagaannya agar ianya diurus dengan baik dan menjana nilai bukan saja kepada pemilik perniagaan tetapi turut memberi kebaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti yang diterangkan sebelum ini.

Oleh yang demikian, usahawan atau pengarah mempunyai tanggungjawab pengawasan, iaitu sentisa mempastikan risiko-risiko yang dihadapi oleh perniagaan diuruskan dan dikawal agar ianya tidak membahayakan perniagaan. Mereka perlu sentiasa mempamirkan sikap yang selaras dengan amalan tadbirurus dan pengawasan yang baik. 

Nada dari atas ini penting bagi mempengaruhi ahli pasukan dan pekerja yang lain. Sebarang percanggahan kepentingan perlu dielakkan dan para pengarah perlu diberi peluang untuk menyatakan pandangan masing-masing secara terbuka dan perbincangan diadakan di dalam suasana yang baik.

Mempastikan orang-orang yang layak diletakkan pada kedudukan yang bersesuaian adalah satu perkara utama di dalam melaksanakan tanggungjawab pengawasan. Ini akan meningkatkan peluang perniagaan untuk mencpai matlamatnya. Prestasi mereka yang memegang amanah ini perlu sentiasa dinilai berdasarkan kepada strategi, pelan tindakan dan perkara-perkara lain yang ditetapkan lebih awal. Ini membantu supaya apa yang dirancangkan dilaksanakan dan hasil yang diharapkan tercapai.

Tanggungjawab pengawasan juga memerlukan sistem dan proses yang baik dan berkesan diadakan dan dilaksanakan bagi mempastikan peluang dapat perniagaan diambil dan risiko diuruskan dengan berkesan. Pihak pengarah, misalnya, memerlukan maklumat yang berkenaan dan dibekalkan pada masa yang betul supaya mereka boleh membuat keputusan yang tepat. Ini tidak akan mereka perolehi jika sistem penggumpulan maklumat dan pelaporan yang ada di dalam perniagaan tidak direka dengan teliti dan dilaksanakan supaya maklumat yang bersesuaian dan tepat sampai kepada pengarah pada ketika yang bersesuaian.